INFO

  Hvězdárny a planetária ČR
Hvězdárny a planetária v krajském uspořádání České republiky
 
Jako jedna z mála zemí se může Česká republika pyšnit existencí naprosto unikátní sítě planetárií a hvězdáren, jejíchž dlouholetá kulturně vzdělávací a odborná činnost je již dlouhá léta oprávněně obdivována. Kredit českých hvězdáren a planetárií ve světě i v samotné vlasti je vysoký, i když prostředky věnované na jejich provozování jsou nevelké. Přesto svojí činností přesahují nejen hranice regionu ale často i České republiky.

Dlouholetá kulturně vzdělávací činnost českých planetárií a hvězdáren se vždy příkladně odrážela v kulturní úrovni českého národa. Svoji velmi seriózní roli si tyto instituce zachovávají i nyní, kdy jsou prostřednictvím médií stále častěji prezentovány laciné názory na uspořádání světa, k nimž jejich autoři či stoupenci dospěli bez použití vědecké metody. Varovné přitom především je, že tyto spekulace jsou pak často ve společnosti všeobecně přijímány jako plnohodnotná alternativa vědeckého nazírání světa a věda sama se pak dostává do defenzívy.

Dlouholetá odborná činnost českých planetárií a hvězdáren, velice často s mezinárodním propojením, odváděná s vysokou kvalitou někdy za velice skrovných finančních podmínek jindy však i relativně velice nákladně, je ve světě rovněž pokládána za příkladnou.

Mezi odbornou a vzdělávací činnost nelze klást ostrou hranici. Vzájemně se prolínají a velice pozitivně ovlivňují.

Posláním hvězdáren a planetárií je:

  • seznamovat širokou veřejnost s vědeckými poznatky z oblasti přírodních věd.
  • rozvíjet zájmovou činnost v oboru astronomie, kosmonautika, meteorologie a řady dalších oblastí přírodních věd.
  • podílet se na mimoškolním vzdělávání všech věkových kategorií žáků.
  • podílet se na vědecké a výzkumné činnosti a její výsledky vhodným způsobem publikovat a popularizovat.

Toto poslání hvězdáren a planetárií je naplňováno především zcela jedinečným způsobem a to vzděláváním přímo buď pod umělou (planetária) nebo přirozenou (hvězdárny) oblohou, (a to jak noční tak denní -- Slunce), což v obou případech vyžaduje unikátní přístrojové vybavení vlastní právě a pouze těmto institucím. Pouze tak je totiž zaručována vysoká názornost a tím i účinnost vzdělávání.

Za zmínku stojí i systematická práce s mládeží, doplňková školní výuka, (vzbuzování) kladného vztahu k přírodě, ale i řada dalších přidružených aktivit (např. v oblasti alternativních zdrojů energie, ekologie apod.). Kulturně vzdělávací programy hvězdáren a planetárií ročně navštíví přes půl miliónu osob, převážně mládeže.

Mapka hvezdaren a planetarii dosud zrizovanych Okresnimi urady doplnena dalsimi velkymi hvezdarnami a planetarii.

České hvězdárny a planetária vznikaly spontánně na základě touhy po kulturním vyžití a zvýšení vzdělanosti a to v těch místech, kde pro toto byly ty nejlepší geografické, klimatické a sociální podmínky. Ty se ale místo od místa přirozeně dosti podstatně lišily. Z toho vyplývá specifičnost jednotlivých hvězdáren a planetárií, které se liší jak vzdělávacími formami, tak oblastmi astronomického bádání. České hvězdárny a planetária se tudíž ve své činnosti nedublují, ale naopak velice potřebně vzájemně doplňují.

Podrobnější informace o jednotlivých hvězdárnách a planetáriích i činnosti Sdružení hvězdáren a planetárií naleznete na http://sdruzeni.hvezdarna.cz/.