Laboratorní práce

          formuláře všech laboratorních prací jsou vytvořeny textovým editorem

 

         Laboratorní práce Zdeněk Polák

 

   prima:

         0601 Hoření svíčky v uzavřeném prostoru 2012

         0611 Příprava chloru 2012

         0613 Příprava oxidu uhličitého a mědnatého 2012

         0606 Změny skupenství vody 2012

         0602 Změny skupenství látek 2012

         0612 Příprava nasyceného roztoku NaCl 2012

         0614 Filtrace 2013

         0615 Destilace 2013

         0609 Prodloužení gumičky 2012

         Měření gravitační síly (Vernier)

         Pokusy z elektrostatiky

         Indukční čáry magnetického pole

         0617 Měření délky pomocí vlastních jednotek 2013

         0618 Měření objemu 2013

         0619 Měření hustoty 2013

         Měření času

         0620 Měření teploty 2013

         Měření teploty (Vernier)

         Měření teploty (Vernier)

   sekunda:

         0502 Dráha,rychlost a zrychlení nerovnoměrného pohybu (Vernier)

         0603 Měření průměrné rychlosti kuličky 2012

         0604 Závislost dráhy na čase 2012

         Závislost výšky na čase u otáčivého pohybu

         0605 Rozklad sil na nakloněné rovině 2012

         Rovnováha na dvojzvratné páce

         0607 Rovnováha na dvojzvratné páce 2012

         Kladka, kladkostroj

         0608 Rovnováha na jednozvratné páce 2012

         0608 Měření síly (Vernier)

         Na čem závisí smykového tření?

         Součinitel smykového tření (Vernier)

         0616 Příprava kyslíku 2013

         Příprava kyslíku tepelným rozkladem manganistanu draselného a měření jeho objemu

         Měření tlaku

         0610 Měření tlaku 2012

         Měření hydrostatického tlaku (Vernier)

         Měření hydrostatického tlaku 2 (Vernier)

         Ověření Archimédova zákona

   tercie:

         0516 Zákon zachování mechanické energie 2012

         0713 Výsledná teplota těles při tepelné výměně 2012

         Teplota tání thiosíranu sodného

         Závislost teploty vody na době ohřívání (Vernier)

         0720 Závislost teploty vody na době ohřívání 2013

         0715 Zapojování obvodů 2012

         0716 Měření proudu a napětí 2012

         0811 Ohmův zákon 2013

         0812 Závislost odporu vodiče na jeho délce 2013

         Měření odporu spojených rezistorů

   kvarta:

         Časový průběh elektrického proudu (Vernier)

         0515 Transformátor 2012

         0712 Vedení elektrického proudu v kapalinách 2012

         Vedení elektrického proudu v kapalinách 2

         0714 Závislost odporu termistoru na teplotě 2012

         0719 Voltampérová charakteristika diod 2013

         Kmity na pružině (Vernier)

         0813 Zobrazení dvěma rovinnými zrcadly 2013

         0814 Zobrazení plamene svíčky spojkou 2013

         Závislost doby kmitu kyvadla

         Měření intenzity záření zemského pozadí (Vernier)

         Měření intenzity záření různých zdrojů (Vernier)

   kvinta - I.ročník:

         Měřicí systém Vernier - úvod (Vernier)

         Měření dvěma teploměry (Vernier)

         Měření teploty - směs ledu a soli (Vernier)

         0513 Rozklad sil na nakloněné rovině 2012

         0502 Dráha,rychlost a zrychlení nerovnoměrného pohybu (Vernier)

         Rychlost a zrychlení pohybu lidské ruky (Vernier)

         Zrychlený pohyb (Vernier)

         0502 Zrychlený pohyb 2012

         0520 Volný pád - pád pingpongového míčku (Vernier)

         0520 Volný pád - měření tíhového zrychlení 2012

         0506 Rovnoměrný pohyb po kružnici 2012

         0507 Síly 2012

         Na čem závisí smykového tření? (Vernier)

         Měření součinitele smykového tření (Vernier)

         0702 Měření součinitele smykového tření 2013)

         Pohyb kuličky na nakloněné rovině (Vernier)

         Pohyb kuličky na nakloněné rovině

         0703 Práce na stlačení pružiny 2013

         Práce na stlačení pružiny Účinnost při vymrštění střely pružinou

         0816 Vrh vodorovný 2013

         Vrh šikmý

         0815 Ověření vztahu pro páku 2013

         Ověření vztahu pro páku

         Čislo PI

         Určení tíhového zrychlení

         0704 Měření délky tělesa 2013

         Měření délky tělesa

   sexta - II.ročník:

         Opakované měření průměru válce

         0501 Opakované měření vzdálenosti (Vernier)

         Ověření Archimedova zákona (Vernier)

         Energie potřebná na rozpuštění NaCl (Vernier)

         0501 Měření hustoty válce 2012

         0511 Měření hustoty kamenů, slané vody a vzduchu 2012

         0511 Měření hustoty kamenů, slané vody a vzduchu 2012 1str

         Měření hustoty kapalin - Archimédův zákon

         Změna teploty H2O při ochlazování (Vernier)

         Měření hustoty tělesa

         0503 Měření rychlosti kapaliny vytékající z nádoby 2012

         Tepelná kapacita kalorimetru

         Měření výsledné teploty vody v kalorimetru (Vernier)

         0509 Měření výsledné teploty vody v kalorimetru 2012

         0510 Měrná tepelná kapacita kovů 2013

         Izotermický děj (Vernier)

         Izochorický děj (Vernier)

         Objem plynu

         0705 Objem plynu 2013

         Stanovení součinitele vzpruživosti míčku

         0817 Deformace pevného tělesa 2013

         Deformace pevného tělesa (Po)

         Termokamera

         Povrchové napětí

         Účinnost ohřevu vody kahanem (Vernier)

         0607 Účinnost ohřevu vody kahanem 2013

         Závislost teploty vody na ohřívání

         Závislost teploty vody na ohřívání(Vzorová lab. práce Pavly Recinové, 2.A 2005/06)

         Změny skupenství, teplotní roztažnost kapalin

         0707 Určení měrného skup. tepla tání ledu 2013

         Určení měrného skup. tepla tání ledu

         0708 Určení měrného skup. tepla varu vody 2013

         Určení měrného skup. tepla varu vody

         Určení měrného skup. tepla tání ledu, určení měrného skup. tepla varu vody

         Zjišťování neznámé závislost

         Ověření vztahu pro výpočet periody matematického kyvadla (Vernier)

         Doba kmitu kyvadla

         0818 Doba kmitu fyzikálního kyvadla 2013

         0806 Kmity pružiny 2013

         Těleso na pružině

         Měření tuhosti pružiny

         Rovnice kmitavého pohybu (Vernier)

         Měření tuhosti pružiny (Vernier)

         Skládání kmitání

   septima - III.ročník:

         Zapojování obvodů

         Zapojování obvodů - Proficad

         Měření proudu a napěti

         0512 Měření napětí, proudu a odporu 2012

         0512 Měření napětí, proudu a odporu 2012 1str

         Měření napětí, proudu a výpočet odporu

         Měření kapacity kondenzátoru z vybíjecí křivky (Vernier)

         Měření kapacity kondenzátoru z vybíjecí křivky (Vernier - Klemenc)

         0504 Měření kapacity kondenzátoru z vybíjecí křivky 2012

         0811 Ohmův zákon 2013

         Určení voltampérových charakteristik spotřebičů (Vernier)

         0517 Určení voltampérových charakteristik spotřebičů 2012

         0518 Měření měrného odporu kovového vodiče 2012

         0519 Měření odporu spojených rezistorů 2012

         Zatěžovací charakteristika zdroje

         Závislost odporu temistoru a cívky na teplotě

         0508 Voltampérová charakteristika diod 2012

         0801 Diody do třídy 2013

         Voltampérová charakteristika LED (Vernier)

         0709 Voltampérová charakteristika LED (svítivých diod) 2013

         Voltampérová charakteristika LED (svítivých diod) Klemenc

         0710 Tranzistory 2013

         0819 Vedení elektrického proudu v elektrolytu 2013

         Určení Faradayovy konstanty

         0820 Práce elektrického proudu 2013

         0805 Určení měrného náboje elektronu 2013

         Určení měrného náboje elektronu (Kc)

         Studium trajektorie elektronu (návod)

         Sestrojení kompasu (návod)

         Měření horizontální složky magnetického pole Země (návod)

         Měření magnetické indukce permanentního magnetu (Vernier)

         0807 Měření mag. indukce permanentního magnetu 2013

         Měření mag. indukce permanentního magnetu (Kc)

         Měření mag. indukce permanentního magnetu (návod)

         Měření střídavého proudu (Vernier)

         Střídavý proud 1 - Obvod s s cívkou a kondenzátorem - Kc

         Střídavý proud 2 - Ověření vztahů v RLC obvodu - Kc

         Střídavý proud 3 - Rezonanční křivka - Kc

         Rezonanční křivka Excel

         Fázový posun napětí střídavého proudu vzhledem k proudu (Vernier)

         0808 Měření střídavého proudu 2013

         0809 Obvod se střídavým proudem s L,C 2013

         0810 Měření v RLC obvodu 2013

         Obvod střídavého proudu

         Obvod střídavého proudu s odporem, indukčností a kapacitou (Kc)

         Obvod střídavého proudu s rezistorem, cívkou a kondenzátorem

         Ověření vzorců pro výpočet kapacitance a induktance

         Studium průchodu střídavého proudu kondenzátorem

         Ověření vztahů v RLC obvodu

         Cívka v obvodu střídavého proudu

         Studium rezonanční křivky LC obvodu

         Rezonanční křivka LC obvodu

         Měření emisních spekter

   oktáva - IV.ročník:

         0514 Měření indexu lomu 2012

         0514 Měření indexu lomu 2012 1str

         0505 Měření ohniskové vzdálenosti spojky 2012

         Měření vlnové délky světla pomocí mřížky

         0701 Vlnová optika 2013

         0717 Emisní spektra 2012

         0718 Měření Plancovy konstanty 2012

         Měření intenzity záření zemského pozadí (Vernier)

         Měření intenzity záření zemského pozadí - zpracování výsledků

         Měření intenzity záření různých zdrojů (Vernier)

         Radioaktivita (Vernier)

         0802 Radioaktivita 1 2013

         0803 Radioaktivita 2 2013

         0804 Radioaktivita 3 2013